Mokesèiø graþinimo centras Norvegijoje. LN Dokumentsenter AS

LTRULVENNO


POPULIARIAUSIOS PASLAUGOS:

Naujienos

Paskutinë galimybë deklaruoti 2016 metus

2017-05-22
Primename, kad dar galime priduoti deklaracijà uþ 2016 metus, jei uþpildysite anketà dar ðia savaitæ.  Anketà galite siøsti iki geguþes 28 dienos.    Plaiau...

Mokesèiø deklaracijos terminas atidëtas iki antradienio, geguþës 2 dienos

2017-04-27
Naujasis mokesèiø administravimo ástatymas (Skatteforvaltningsloven) prailgina terminà iki pirmos darbo dienos, kai terminas patenka á valstybinës ðventës dienà arba sekmadiená. Todel dek... Plaiau...

Deklaracijos atidëjimas nesuspëjusiems jos susitvarkyti

2017-04-28
Jeigu nespëjote susitvarkyti deklaracijos, ne problema. Mes galime jums atidëti deklaracijos pridavimo laika iki 31.05.2017 ir Jûs galësite priduoti pajamø deklaracijà laiku.   ... Plaiau...

Velykinë akcija

2017-04-11
Brangûs klientai, Linkime Jums spalvingø ir tvirtø Ðventø Velykø. Ta proga norime Jums padovanoti didelæ akcijà... Plaiau...

Atëjo laikas susitvarkyti 2016 deklaracijà.

2017-03-17
Greitai ateina laikas dël deklaracijø pildymo, todël praðome uþsipildykite anketà, kad suspëtume surinkt reikiamus dokumentus.... Plaiau...


Visos naujienos
 

 

 

 Apie mus

LN Dokumentsenter AS ámonës tikslas – skatinti þmoniø sàmoningumà ir teikti kokybiðkas paslaugas fiziniams bei juridiniams asmenims. Mes vertiname ilgalaikæ partnerystæ, kurianèià vertæ klientams, darbuotojams ir bendruomenei. 

 

 

Daþniausiai uþduodami klausimai, skaitykite èia... 

 

 

 

Mes esame Instagram

LN_Dokumentsenter_AS_instagram


Imokos u vaikus skaiiuokl
Vaik skaiius
Vienias Tvas/Mama
Mnesin imoka NOK/mn.
Vardas
Pavard
El.patas
Skaiiuoti

Pildyti imokos anket

Paieka

Apmokjimas internetu
Pasirinkite paslaugą u kurią norite susimoketi
Jūsų vardas ir pavardė.
Facebook


DraugaiSvetains medis

Kursai

Anketos

Kontaktai

Privatiems

Tel.: +47 998 50 242

E-mail: info@LLDS.no

Ámonëms

+47 925 52 725

info@LLDS.no

Org nr. 917967431 MVA

 

 

All rights reserved. LN Dokumentsenter AS © Copyright | Web solution IT Support STRAIGIS 2017
All rights reserved. LN Dokumentsenter AS © Copyright | Web solution IT Support STRAIGIS. Svetaini krimas